Multifunkcinis centras Sharjah, JAE 2012

Sharjah, JAE 2012