Private houses Paruzzaro, Italy

Paruzzaro, Italy. 2010.